30 December 2020
Een gehoorzaam gezin
Een gehoorzaam gezin

22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;
23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)
24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.
25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.
26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;

— Lukas 2 : 22 – 27

De inzettingen van God worden door Jozef en Maria nauwgezet opgevolgd, minstens zo getrouw als het bevel van keizer Augustus om van Nazareth naar Bethlehem te reizen. We lezen drie keer dat zij als ouders handelen ‘naar de wet’ (vers 22, 23 en 24). Zij lieten hun Kind ook niet onbesneden: het teken van onze verdorvenheid en Gods ontfermende genade. En hier lezen we dat ook de voorgeschreven offers brengen. Ook een offer voor Hem, Die het offer van Zijn leven zal brengen. In onze samenleving die totaal verwereldlijkt is, spreekt gehoorzaamheid aan Gods Woord allerminst vanzelf. Dat zien we ook in onze tijd, waarin we aan de ene kant de overheid moeten gehoorzamen, maar bovenal God, Die de overheid ingesteld heeft. Dat geeft best spanning, dat merken we telkens als er nieuwe maatregelen door de overheid worden genomen. En hoe wat moeten we met de uitspraak van Petrus: Gode meer gehoorzamen dan de mensen. Zonder burgerlijk ongehoorzaam te zijn! Om terug te gaan naar Christus’ offer: gezinnen waarin Christus’ offer echt betekenis kreeg, zullen ook zo willen leven. Jongelui zie het als een voorrecht in zo’n gezin te mogen opgroeien. Waardeer je het, of ben je wel eens opstandig? Als het goed is, hebben je ouders het goede, het beste met je voor. Bij de Heere is dat zeker waar: Hij heeft geen lust in je dood, maar daarin dat jij je bekeert en leeft. Wandel in Zijn wegen en Hij zal je paden recht maken!

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl