06 Februari 2021
Waar het in de kerk om draait
Waar het in de kerk om draait

En Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?
Wat is lichter, te zeggen tot den geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, en neem uw beddeken op, en wandel?
Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte):
Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis.
En terstond stond hij op, en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid; zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien!
En Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen.

— Markus 2: 8-13

Die verlamde man ligt er voor Jezus. Gebrekkig. Machteloos. Gebonden. Maar die arme ziel roept Christus’ ontferming op. Er is ook geen betere plaats om te liggen met onze zonden dan aan Zijn voeten. Want Jezus gaat tot hem spreken: “mens …” (Luk. 5: 20). Ja, dat is hij: een mens! Ondanks zijn ziekte. Toch een mens. Geschapen door God. Een mens met een hart. Een mens met een gevoel. Een mens met verlangens.

Tegelijk ook nog meer: mens! Adamskind. Want hier ligt er één voor Jezus, zoals de mens geworden is: hopeloos, opgegeven, ten dode opgeschreven. Hij krijgt het te horen: “mens, uw zonden zijn u vergeven” (Luk. 5: 20). Zijn verlamdheid is niet zijn ergste kwaal. Dat is de zonde. Die moet worden weggenomen. Dat gaat Jezus hier leren! Voor het eerst tijdens Jezus’ omwandeling op aarde vindt hier de uitdeling plaats van de vergeving der zonden. Een machtig perspectief ontvouwt zich onder Jezus’ preek. Voor deze mens – ja, voor elk mens – is er een weg om verlost te worden van alle ziekte en leed. Hier moet het om gaan in ons leven en in de kerk: om de vergeving der zonden!

Dat is nu bij de Heere Jezus te verkrijgen: vergeving der zonden. En dat voor hen, die enkel gebrek hebben! Daartoe moest Hij naar het kruis gaan en uit de dood weer opstaan. Zo heeft Hij echter macht gekregen om de zonden op aarde te vergeven.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl