25 Maart 2021
Jezus zet Zijn leven
Jezus zet Zijn leven

Jezus dan wetende alles wat over Hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij?
Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazaréner. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen.
Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde.
Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus den Nazaréner.
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.
Opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gezegd had: Uit degenen die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

— Johannes 18

Maandag begonnen we met Johannes 15: “Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden”. Jezus zette Zijn leven voor Zijn discipelen. Ook voor jou? Ja? Dan ben je verlost en bevrijd.

Je leven zetten voor je vrienden. Het woordje “zetten” betekent hier: zijn leven neerleggen’, dat betekent ‘(vrijwillig) sterven. Jezus legt Zijn leven af. Voor Zijn vrienden. Vrienden die er alles ervoor over hebben om zichzelf te redden. Kijk maar! Petrus verloochent Jezus om zijn leven te redden (althans: dat denkt hij). Judas verraadt Jezus om zijn leven te redden en verliest alles. Jezus zei al: “Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Wie zijn leven zal verliezen om Mij, zal het behouden”. Of, zoals Johannes het schrijft: “Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven”.

Jezus Zelf laat zien wat dat betekent. Hij stelt Zijn leven voor de schapen. Hij legt Zijn leven af voor hen. En die schapen? Die vluchten weg. Laten de Herder in de steek.

Jezus spreekt geen verwijt uit. Hij weet wat er gaat komen. Hij is het ermee eens. Maar Hij is ook mens. Hij voelt de pijn van eenzaamheid en verlatenheid. Hij moet het helemaal alleen gaan doen. Hij vangt als Herder de klappen van het zwaard op. De Herder wordt geslagen. De schapen ontkomen. Door de Herder.

Jezus lijdt. Verlaten van Zijn vrienden. Verlaten door Zijn Vader. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat U Mij? De klappen. De vernedering. De smaad. Het spuug. De pijn. De gesel. De haat. De angst. De koorts. De duivel. De dood. Alles alleen.

Als jullie dan Mij zoeken, zo laat dezen heengaan. Hij stelt Zijn leven…voor mij! Is dat je geloof en belijdenis vandaag?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl