26 Maart 2021
Verlochening
Verlochening

En zij grepen Hem en leidden Hem weg en brachten Hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre.
En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen.
En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: Ook deze was met Hem.
Maar hij verloochende Hem, zeggende: Vrouw, ik ken Hem niet.
En kort daarna een ander hem ziende, zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: Mens, ik ben niet.
En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: In der waarheid, ook deze was met Hem; want hij is ook een Galileeër.
Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan.
En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.
En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk

— Lukas 22

Vandaag zien we een andere vriend van Jezus. Je kan niet zeggen dat Petrus geen liefde heeft voor zijn Meester. Hij zegt dat hij zijn Meester zal volgen, tot in de gevangenis en de dood. Al zullen ze Jezus allemaal verlaten…Hij niet!

Jezus heeft gezegd dat Petrus Hem verloochenen zal. Nog voor het morgenlicht er is. Petrus is gewaarschuwd. Maar hij luistert niet. Hij is op een plek die levensgevaarlijk is. In het midden van de vijanden, in het midden van hen (vers 55).

En dan gaat het mis. Een dienstmeisje herkent hem. “Jij was ook met Jezus”. “Ik ken Hem niet”, zegt Petrus. Na 3 jaar ken jij Jezus niet, Petrus? Ik ken Hem niet. Ik ben niet van Hem. Ik hoor niet bij Hem (vers 58). Ik weet werkelijk niet waar je het over hebt. Ik weet niet over Wie je het hebt…

“Zelfs mijn broeders ben ik een vreemde”, zingt David in psalm 69. Mijn vrienden – voor wie Ik Mijn leven geef – kennen Mij niet (meer). Satan zift als de tarwe. Petrus blijft in dat satanisch geweld niet overeind. Een blik van een meisje is voldoende.

En Jezus? Hij lijdt. Ze kunnen geen uur met Hem waken. Ze houden het geen uur in de verzoeking vol. En jij? En ik?

Ik heb voor je gebeden, Petrus, dat je geloof niet zal ophouden. Jezus bidt voor Petrus en de anderen. Niet alleen Petrus wordt gezift door satan. Alle discipelen van Jezus.

Hoe blijf ik overeind? Hoe blijf ik aan Jezus verbonden? Alleen door Zijn gebed. Hij bidt voor overtreders. “Vader, reken hun deze zonden niet toe”. De moordenaar aan het kruis. De hoofdman over honderd. Ze worden gered. Op Zijn gebed.

Bid vandaag: O Jezus, bid voor mij. Gedenk aan Mij. Want zonder U kunnen wij niets.

 

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl