01 Januari 2022
Wijzer worden
Wijzer worden

36 En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.
37 En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden Gods dienende nacht en dag.
38 En deze te dierzelver ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

— Lucas 2 : 36 - 39

Vandaag is het Nieuwjaarsdag. Jullie allen Gods onmisbare zegen toegewenst voor het nieuwe jaar A.D. 2022. De Heere heeft jullie nog gespaard en wat de toekomst brengt, weten we niet, maar alles ligt in Zijn hand. Mogen jullie ook dit vertrouwen aan een nieuwjaar beginnen in afhankelijkheid van Hem, Die regeert, ook in deze crisistijd. Met eerbied gesproken: het loopt de Heere niet uit de hand.In de tempel ontmoeten we nog iemand: Anna een oude profetes, een stokoude weduwe. In onze tijd betekent als alleenstaande oud worden veel leegte en eenzaamheid. Zeker nu in de tijd van corona en Lock down. Als het mogelijk is, probeer aan hen te denken door een kaart, een telefoontje of een kort bezoekje, als dat mogelijk is. De levensavond van Anna was rijk gevuld: vol tempelbezoek, vasten en bidden. Weet je hoe haar leven gekenmerkt werd? Vertrouwen dat de beloofde Messias komen zou. En nu staat zij daar met Simeon in de tempel als een getuige van de komst van de Verlosser. Moet je oud zijn om zo God te kunnen dienen, vraag je? Neem dan Psalm 71 maar voor je, daar staat dat je op de Heere mag vertrouwen van je jeugd af aan. God zoeken in Woord en gebed doe je nooit te vroeg en … niet tevergeefs. En wat lees je van de Heere Jezus in vers 40? Hij werd gesterkt in de geest, en van vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem. Denk daarbij niet aan knap zijn of veel verstand hebben. Ook niet aan eigen-wijs zijn. Weet je waar de bron van Bijbelse wijsheid ligt? In de vreze des HEEREN. Dat ga je niet vanuit jezélf, maar als het ware van boven naar beneden denken: vanuit een heilig God. Van harte in dit nieuwe onbekende jaar wijs tot zaligheid toegewenst, maar ook in de dingen van-alle-dag. Bid met de Bijbel open en met gesloten ogen om de gave van die wijsheid.Maar ’s HEEREN vrees zal altoos wezen

’t Begin der wijsheid; wien Gods hand

Die doet betrachten, heeft verstand;

Zijn naam blijft eeuwig lijk geprezen.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl