17 Januari 2022
Missen, zoeken, vinden
Missen, zoeken, vinden

Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij? Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.

— Johannes 1: 35-44

Weet jij wel, dat jij wat kwijt bent? Misschien reageer jij nu wel verschrikt. Je zou ook niet weten wat. Want volgens jou mis je niets. Je hebt alles nog: wat geld, een leuke familie, plezier met je vrienden. Je mist niets! Toch is dat niet waar. Jij bent God kwijt. Sinds de val in Adam hebben wij allemaal God verloren. Daarmee zijn we onze levensbestemming kwijt. We hebben het geluk verloren.

Wat is het nodig, dat de Heilige Geest jou dat leert. Bij Filippus was dat gebeurd. Hij gevoelde – ervoer – zijn Godsgemis. Dat deed hem zoeken. Zoeken naar datgene, wat hij kwijt was: God! Hij zocht in de Schriften (Joh. 1: 46). Waar anders zou je God ook kunnen vinden? Filippus zocht, maar vond niet. Hij werd wel gevonden …, door Jezus! Dat is het Evangelie van Gods opzoekende en vindende zondaarsliefde: “des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus” (Joh. 1: 44). Hij zoekt zondaren en vindt ze ook! Elke zondaar, die Jezus heeft gevonden is allereerst van Hem gevonden.

Filippus was ook niet de enige. In ons Schriftgedeelte is de Heere Jezus bezig een kring van volgelingen om Zich heen te verzamelen. Inmiddels zijn het er al vier: Johannes, Andreas, Simon Petrus en nu ook Filippus. Alle vier unieke personen. Alle vier verschillend geleid. Elk komt op eigen wijze: afhankelijk van achtergrond, karakter en persoonlijkheid. En jij …? Behoor jij ook bij die volgelingen van de Heere Jezus?

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl