16 Juli 2021
Bidden in Jezus Naam
Bidden in Jezus Naam

En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, Gij zijt de God Die gemaakt hebt den hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelve zijn;

— Hand. 4:23-28

Teruggekomen bij de christelijke gemeente, vertellen de apostelen wat er is gebeurd. Daarop gaan allen in gebed! Het is het machtigste wapen in de strijd. Het is direct een belijdenis. Ook dat is vrucht van het werk van de Pinkstergeest. De biddende gemeente citeert de woorden van Psalm 2: de koningen der aarde en de oversten staan op tegen de Heere en Zijn Gezalfde (vers 25). Met die koningen worden Herodes en Pilatus bedoeld (vers 27) en met de oversten de leiders van het volk. In deze God vijandige wereld volvoert God Zijn raadsplan. Nu de Joden de Messias afwijzen en zich als heidenen gedragen, zal de Evangelieverkondiging hun grenzen doorbreken. Het evangelie zal wereldwijd worden gebracht. Ook heidenen zullen zalig worden in Jezus Naam.

Laat dat tot bemoediging zijn: Wat er ook gebeurt in deze wereld, alle macht in hemel en op aarde is Jezus Christus gegeven. Onbegrensd en onbeperkt. Hij heeft zeggenschap over alle politieke machten en krachten. Hij heeft de sleutel van de hel en van de dood. Hij kan en wil ook jouw hart open breken en innemen door Zijn liefde.

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl