08 November 2022
Waarom werd ook Jezus verzocht?
Waarom werd ook Jezus verzocht?

Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.  Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood. 

— Jakobus 1:12-15

Voor ons begrip is het niet te bevatten dat Hij ook werd verzocht. Maar zo alleen kon Hij waarachtig Middelaar en Verlosser zijn. Heb jij Hem nodig om verlost te worden van al je zonden? Na het hoogtepunt: de doop in de Jordaan, kwam de verzoeker (satan) op Hem af in de woestijn. Hoe heeft Hij die aanvallen afgeslagen? Drie keer liet Hij de Schrift spreken: Er staat geschreven. Ben jij ook zo thuis in Gods Woord? Na 40 dagen had de Heere Jezus echt lichamelijk honger. Maar Hij bleef staande: volmaakt en heilig.Ook bij de andere twee verzoekingen gaf Hij antwoorden uit het boek Deuteronomium. Deze aanvallen sloeg Hij af, maar de satan komt terug: in Gethsémané was Jezus zeer beangst, tot de dood toe. Op Golgotha werd Hij zelfs van Zijn Vader verlaten. De oversten en moordenaars daagden Hem zelfs uit om van het kruis af te komen. Wat een geweldige verzoeking! Als Hij daar gehoord aan had gegeven, dan zou niemand zalig kunnen worden. En Hij is staande gebleven! Lees dat maar voor jezelf in Hebreeën 2:18.Wees ook voorzichtig in je woorden als in je omgeving mensen zwaar bezocht (beproefd) worden in hun leven. Geef geen lege, holle antwoorden, maar probeer vanuit bewogenheid de ander, je naaste, tot een hand en een voet te zijn. We hebben hemelse wijsheid nodig om de begrippen verzoeken en beproeven recht te verstaan (zie vers 5). Jongelui, zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om dit onderscheid te doorgronden. Hoe ligt dat bij jullie?Brengt de verzoeking of beproeving bij de Heere, of dichter bij de zonden? De dichter van Psalm 119:36 wist het onder woorden te brengen: ‘Is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus Uw Godd’ lijk recht zou leren.’ Mag jij zo de verzoeking, beproeving persoonlijk ervaren?

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl