29 Juni 2022
De stadstour
De stadstour

Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach.De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek.Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen.Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt, zij haastten weg.Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw.Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis.Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela. O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich verheugen, om Uwer oordelen wil. Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;Zet uw hart op haar vesting; beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe.

— Psalm 48: 1-15

Het wordt tijd om die stad te verkennen. Er zijn poorten genoeg. Allen openen ze de weg naar het stadshart. Al snel zie je de weg naar het tempelplein aangewezen. Voor je worden de contouren van het grote tempelgebouw zichtbaar. Boven het tempelplein hangt de rook van het vuur van de gebrachte offers. Priesters zijn er druk aan het werk. Joodse mannen lopen af en aan om de offers te brengen en hun gebeden op te zenden.

Er valt genoeg te bekijken. Want hier vindt de dienst der verzoening plaats. Het spreekt van een God, Die de overtredingen uitdelgt vanwege het bloed van het Lam. De schaduwdienst spreekt van het wonder, dat er bij God verzoening is door voldoening. Begrijp je, waarom die pelgrims zo blij waren, als ze richting Jeruzalem trokken?  Ze wisten immers, dat er bij het altaar – bij het gestorte bloed – vergeving te vinden is voor al hun zonden.

Het wees alles al heen naar het werk, dat Jezus Christus zou gaan doen. Elke steen in Jeruzalem spreekt van Christus.  Hij is het in Wie de schaduwdienst is vervuld. Hij heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. Er is zoveel te zien in de Heere Jezus: Zijn schoonheid, Zijn heerlijkheid, Zijn volmaaktheid. Het geeft wel te denken, als jij in deze Christus geen schoonheid ziet. Dan heb je waarschijnlijk de zondigheid van jezelf ook nog niet echt gezien. Want voor een verloren zondaar ligt er zoveel heerlijkheid in Jezus Christus.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl