16 April 2022
Niet zien... toch geloven
Niet zien... toch geloven

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.
Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.
Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

— Hebreeën 11 : 1-6

Voor het laatst lezen we de naam Thomas in Johannes 21 : 2. Samen met zes andere discipelen gaan ze vissen. En... Jezus verschijnt opnieuw. Verzuim zonder noodzaak geen gelegenheid verzuimen om het Woord te horen. Laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. Wij kunnen de Heere Jezus niet meer lichamelijk ontmoeten. Dat hoeft ook niet. Hij is te vinden in het Woord. "Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen..." Hoe zei de Heere Jezus het tegen Thomas? "...zalig zijn, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben." In Hebreeën 11 staat het ongeveer in dezelfde bewoordingen: "Het geloof is een vaste grond (fundament) van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men niet ziet." Heb jij het ware geloof? Mag jij op Hem hopen? Heb je Hem al lief? Dat kan alleen als Hij jou eerst heeft liefgehad. Thomas was zwaarmoedig, maar op de bodem van zijn hart lag de liefde tot Zijn Meester. Hij kon Hem niet missen. Heb jij Hem in alles nodig? Of durf je dat niet hardop te zeggen? Zeg het dan maar tegen Hem in je gebed: "Heere, door eigen schuld moet ik U missen, maar ik voel dat ik u niet zonder U kan!" Neemt U me maar bij hart en hand. Dan gaat het niet verkeerd, want U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Maak mij levend door Uw Woord en Geest! Uit genade! Om Jezus' wil.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl