14 April 2022
Thomas...afwezig
Thomas...afwezig

Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.
Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.
Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.

— Johannes 20 : 19 - 25

We lezen opnieuw van Thomas in Johannes 20:24. We ontmoeten hem nog niet, want er staat: en Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam." De Heere was gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan en... op de eerste dag van de week verschenen aan de discipelen, zonder Thomas. Waar was hij dan? Thomas, de zwaarmoedige, kon het nergens uithouden, zelfs niet bij zijn vrienden, de discipelen. Hij kiest voor de eenzaamheid om alleen te zijn met zijn verdriet. Soms is het goed om alleen te zijn. Op je kamer kun je Gods Woord lezen, bidden tot de HEERE. Die momenten heb je nodig. Dage¬lijks. Is dat bij jou ook zo? Of ben jij nooit alleen. Bij je bang voor de eenzaamheid? Dat gebeurt ook! Thomas had die avond bij de discipelen moeten zijn, want dan had hij de Heere Jezus ontmoet. Nu duurt het bij hem nog een week voor hij ook mag delen in de blijdschap. Zijn Heere en Zaligmaker is niet dood, maar Hij leeft. Thomas kon het maar niet geloven. Hij hechtte geen geloof aan de vrouwenpraat. 'k Zal het met m'n eigen ogen moeten zien, anders geloof ik het niet. Alle pogingen om Thomas te overtuigen helpen niet. En dan volgen die bekende woorden: "Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven." Lijk jij op Thomas?

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl