13 April 2022
Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.

1 Een psalm van David. Aleph. Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.
2 Beth. Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.
3 Gimel. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.
4 Daleth. HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
5 He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.
6 Zain. Gedenk, HEERE! Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid.
7 Cheth. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen; gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uwer goedheid wil, o HEERE!
8 Teth. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg.
9 Jod. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.
10 Caph. Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen, die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.
11 Lamed. Om Uws Naams wil, HEERE! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.
12 Mem. Wie is de man, die den HEERE vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen.

— Psalm 25 : 1 -12

Welk antwoord krijgt Thomas van de Heere Jezus op zijn vraag "hoe kunnen wij de weg weten?" Een heel duidelijk antwoord: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij." Wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden? Allereerst, dat niemand bij de Vader in de hemel kan komen zonder het werk van Hem. Al onze wegen lopen dood. Wij hebben gezondigd en kunnen nooit meer langs onze wegen bij de HEERE komen. Maar Hij heeft zelf een Weg gebaand van de hemel naar de aarde. Hij gaat voor en Zijn kinderen mogen volgen. En op die Weg kun je niet verdwalen. De Heere Jezus is ook de Waarheid. Alle mensen zijn leugenachtig, maar de Waarheid is bij Hem te vinden, Die niet liegen kan. Tenslotte is Hij ook het Leven. Buiten de Heere Jezus heerst de dood. Hij brengt door de dood tot het eeuwige leven. Onze godsdienstige wegen buiten Christus zijn: dwaalwegen.  Onze godsdienstige waarheden buiten de Heere Jezus zijn: dwalingen. Onze godsdien¬stig leven buiten de Heiland is: de dood. Dat antwoord kreeg Thomas op zijn vraag. Maar datzelfde antwoord krijgen wij ook. Op welke weg wandel jij? Wat is jouw waarheid? Waar zoek jij het leven? De HEERE zegt het in Zijn Woord: "Wie Mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de HEERE" (Spreuken 8 : 35) Heere, wijs Gij mij de wegen,

 Die Gij wilt dat ik zal gaan

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl