20 November 2023
Israel?
Israel?

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.
5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.
6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaänieten waren toen ter tijd in dat land.
7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.

Exodus 4:22 en 23 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene is Israël. En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene; maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden.

— Genesis 12: 1-7 en Exodus 4: 22 en 23

Deze week denken we na over Israël.

Op 7 oktober 2023 vermoordden gewapende Hamasterroristen 1200 mensen. Ouderen, jongeren, grijsaards en baby’s. Vrouwen en meisje werden mishandeld, verkracht en lichamelijk toegetakeld. 250 mensen werden gegijzeld, waaronder baby’s en kinderen. Verbijsterend! Waarom die haat tegen Israël? En wat moet ik daarmee?

 

In het zoeken naar antwoorden, beginnen we bij het begin.

Israël neemt in Gods verlossingsplan een centrale plaats in. Dat is geen politiek standpunt, maar een Bijbels principe. Dat begint bij Abram. Of eigenlijk al eerder. Want Jodenhaat wordt ook antisemitisme genoemd, haat tegen de kinderen van Sem, de zoon van Noach (Genesis 6-10). Sem krijgt een zoon Heber, waar de Hebreeën uit voortgekomen zijn (Genesis 10: 21).

In Genesis 12 roept God Abram (de afgodendienaar – Jozua 24) uit Ur der Chaldeeën en brengt hem in Kanaän. “Dit land zal Ik aan uw zaad (nakomelingen) geven”, zegt de HEERE. En daar zal de Heere hem tot een groot volk maken. En dat niet alleen! Hij zal de nakomelingen van Abram zegenen en tot zegen stellen. Ook geeft de HEERE een bescherming: “Ik zal zegenen, die u zegenen en vervloeken, die u vervloeken”. Laat dat even doordringen!

In Abram en zijn zaad (Israël en alle kinderen van Gods verbond) en ten diepste Christus, als Hét Zaad van Abram, zullen alle volken van de aarde gezegend worden! Wie Israël verwerpt, verwerpt de God van Israël en ook de Zoon van God. Israël is de oogappel van God, Zijn uitverkoren volk.

God heeft één Zoon, Jezus Christus. Maar ook Adam is de zoon van God (Lukas 3). En ook Israël is de zoon van God. Lees maar na in Exodus 4 en Hosea 11. Wie de Zoon van God verdrukt, komt God Zelf tegen.

Hoe sta jij tegenover de Zoon van God, Jezus Christus?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl