05 Maart 2022
Door het geloof
Door het geloof

24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
schilderij van Caravaggio: De ongelovige Thomas meer
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

— Johannes 20: 24-31

Wat is nu precies een waar geloof? Dat is geen onbelangrijke vraag. Er is namelijk nogal “wat geloof” in ons land. In enkele decennia is het aantal moslims in ons land verveelvoudigd. Boeddha wint aan belangstelling. Anderen zoeken hun toevlucht in de New Age gedachte. Veel mensen zijn op één of andere manier bezig met hogere machten. Er zijn ook mensen, die alleen maar geloven in zichzelf.

Het gaat echter om het ware geloof. Want Jakobus leert ons, dat de duivelen ook in God geloven (Jak. 2: 19). Geloof op zichzelf zegt nog lang niet alles. We geloven allemaal wel in “iets”, al is het in onze idealen. Het gaat echter om het ware zaligmakende geloof. Dat is namelijk nodig om deel te krijgen aan de Heere Jezus en al Zijn weldaden. Bezit jij dat ware geloof?

Het was de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon, die tegen zijn hoorders zei dat hij niet was gekomen om ze uit te nodigen tot het geloof, maar dat  hij wel was geroepen om ze uit te nodigen om tot Christus te komen. Geloven is ook niets anders dan zien op Christus, komen tot Christus, vluchten tot Christus. Het ware geloof richt zich op Christus, zoals Hij in het gewaad van het Evangelie tot ons komt.

Nu is er niets dat je zo geschikt maakt voor Christus als jouw zonden en jouw schuld. Vlucht toch tot Hem. Bankroek, verloren, aangevochten en twijfelend. Maar in Christus Jezus is er zaligheid te vinden. Het ware geloof vlucht door de nood gedreven tot de Heere Jezus. In het ware geloof blijft Jezus alleen over. Het geloof is nu de lege hand, waarmee Christus en Zijn weldaden worden aangegrepen.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl