16 April 2024
Gods Weldadigheid
Gods Weldadigheid

2 Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba; en zij riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem: Zijt gij Ziba? En hij zeide: Uw knecht.
3 En de koning zeide: Is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot den koning: Er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten.
4 En de koning zeide tot hem: Waar is hij? En Ziba zeide tot den koning: Zie, hij is in het huis van Machir, den zoon van Ammiël, te Lodebar.

— 2 Samuel 9

 Gisteren hoorden we dat David vraagt: Is er nog iemand uit de familie van Saul overgebleven, waarvoor ik kan gaan zorgen? Omdat ik een verbond met Jonathan (1 Samuel 20) gesloten heb?

Overigens: David had ook Saul iets beloofd (1 Samuel 24: 21 en verder). Saul zegt daar: “En nu, zie, ik weet, dat gij voorzeker koning worden zult, en dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Zo zweer mij dan nu bij den HEERE, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien, en mijn naam zult uitdelgen van mijns vaders huis! Toen zwoer David aan Saul…”.

Ziba, een knecht van Saul, weet dat er nog een nakomeling (zoon) van Jonathan is. Ziba heeft misschien al jaren met dat geheim rondgelopen. Ziba heeft gezwegen. Om die nakomeling te beschermen. Dat siert Ziba. Hij heeft geen domme dingen gezegd of gedaan.

De persoon waar het over gaat is Mefiboseth. We hebben zijn naam al gelezen in 2 Samuel 4: 4, waar staat: “En Jonathan, Sauls zoon, had een zoon, die geslagen was aan beide voeten; vijf jaren was hij oud als het gerucht van Saul en Jonathan uit Jizreël kwam; en zijn voedster hem opnam, en vluchtte; en het geschiedde, als zij haastte, om te vluchten, dat hij viel en kreupel werd; en zijn naam was Mefiboseth”.

Een kreupele, afhankelijke man, door een klein ongelukje kreupel voor de rest van zijn leven invalide.

Let je erop…? Ongelukken zitten in kleine hoekjes en hebben verstrekkende gevolgen. Wat heb je nodig dat God je spaart. 

Let ook even op hoe David het zegt: In vers 1 (ik weldadigheid) en in vers 2 (Gods weldadigheid). Gods ontfermende genade wordt door David doorgegeven. Ga jij dat vandaag ook doen? Leef jij uit Gods ontfermende genade? Dat maakt je ook genadevol voor anderen.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl