25 November 2022
Wat bid jij?
Wat bid jij?

Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. 

— Mattheüs 6: 8-15

Wat zul je dan bidden? Wat is dan de inhoud van het gebed? Daar wijst Jezus op in het Onze Vader. Dat is het allervolmaakte gebed, dat Hij leert aan Zijn discipelen.  Daarin wordt ook beschreven, hoe een gebed ingedeeld dient te worden: het begint met de lof aan God. Daarna is er het gebed om ons tijdelijk welzijn en vervolgens de bede om ons eeuwig welzijn. Het gebed wordt afgesloten met opnieuw een lofprijzing aan God.Je kan het makkelijk onthouden met het Bijbelse woord voor vader. Dat is Abba. De A is van aanbidden. De B van bedanken. De B van belijden. De A van aanroepen. Het gebed begint altijd om eerst God te aanbidden. Het is een lofprijzing op wie God is. Daarna mag je God danken voor alles wat je van Hem hebt gekregen. In het gebed dient er vervolgens plaats te zijn om aan God je zonden te belijden. Dat leidt tot het aanroepen van God om genade.Heel het gebed kent die houding van ‘vragen’. Wie iets aan een ander vraagt, doet dat niet uit de hoogte. Je vraagt het respectvol en eerbiedig! Zo’n vraag stel je ook netjes. Dat raffel je niet af. Dat doe je niet brutaal.Zo geldt ook voor de omgang met de Heere. Als je iets nodig hebt, buig jij je knieën en vraag je eerbiedig: ‘Heere, wilt U het mij geven?’ Nou, dan valt er genoeg te vragen toch? Kracht om een kruis te dragen. Eten en drinken om je lichaam te onderhouden. Verstand om je studie af te kunnen ronden. Wijsheid om een uitweg te vinden in moeilijke situaties.  Maar bovenal vergeving van je zondenDaar mag je om vragen! Vouw je handen, buig je knieën en zeg het maar: ‘Heere, ik mis alles. Ik heb U nodig. Ik heb Jezus nodig. Wees mij de zondaar genadig.’

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl