03 Juni 2023
Titus en de verwoesting van de tempel
Titus en de verwoesting van de tempel

En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik u: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de voleinding der wereld?

— Mattheüs 24:2-3

De Heere Jezus staat met Zijn discipelen op de Olijfberg en kijkt in de richting van de stad Jeruzalem. Hij ziet het prachtige tempelcomplex, zoals we afgelopen maandag hebben gezien is deze door Herodes de Grote gebouwd, en raakt bewogen. Vanaf Mattheüs 23:37 gaat Hij het oordeel over Jeruzalem aankondigen. Hij heeft zo vaak de mensen bij elkaar willen vergaderen zoals een hen haar kuikens, maar de inwoners van Jeruzalem hebben niet gewild. Daarom zal het tempelcomplex verwoest worden en deze prachtige gebouwen van Herodes in een puinhoop veranderen.Over het beleg en de val van Jeruzalem zijn zeer veel buiten-Bijbelse bronnen bekend. Onder leiding van Titus, later keizer, werd Jeruzalem belegerd en kwam deze stad op 8 september 70 ten val. De Tweede Tempel werd vernietigd. Het verhaal gaat dat Titus de tempel nog wel wilde sparen, maar dat in de chaos van man-tot-mangevechten rond de tempel een Romeinse soldaat een stuk brandend hout opraapte, op de schouders van een kameraad klom en dit hout als een fakkel naar binnen gooide. Dat bleek net de opslagruimte van perkament et cetera te zijn en er brak een heftige brand uit. Tempel verloren, dan is alles verloren. Toen de Romeinse soldaten terug kwamen te Rome werd er een triomftocht gehouden. Deze triomftocht werd afgebeeld op de bekende Triomfboog van Titus. Deze boog is nog steeds te bekijken in Rome.Laten wij de woorden van de Heere Jezus ook links liggen? Iedere zondag horen we het bevel tot geloof en bekering! Dat we niet zelf kunnen betalen, maar dat dit alleen maar een Ander kan! Maar moet de Heere Jezus ook van ons zeggen ‘gij hebt niet gewild’? Dan zal het ons niet beter vergaan als de inwoners van Jeruzalem in 70 na Christus!

Jan van Meerten

Door Jan van Meerten

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl