24 Februari 2024
Waarom naar de kerk?
Waarom naar de kerk?

… en ging naar Zijn gewoonte, op de dag des sabbats in de synagoge… Lukas 4 : 16 m

— Lukas 4 : 16 -30

Morgen is het zondag, twee keer naar de kerk is een goede gewoonte. We lezen van de Heere Jezus, dat Hij naar gewoonte op de sabbat de synagoge bezocht. Al was de leer die daar gebracht werd niet de volkomen leer van zaligheid, toch ging Hij. Waarom? Om te laten zien, dat Hij de instelling van de vaderen niet verachtte. In Hebreeën 10 staat, dat we de onderlinge bijeenkomsten niet mogen nalaten. Je begrijpt dat uit gewoonte naar Gods huis gaan niet genoeg is, maar het zijn wel de genademiddelen, die wij onverdiend ontvangen. Ook in de tijd van de zendingsreizen gingen de apostelen eerst naar de synagoge en dan naar de heidenen. Gelukkig, want anders hadden wij het Woord van God nooit gehoord. Legt dan dit grote voorrecht geen ontzaglijke verantwoording op ons, als we zonder reden onze plaats in de kerk leeglaten. Dan verachten we de genade, die door de prediking tot ons komt. En wat die prediking betreft, de Heere Jezus heeft in Nazareth laten zien, dat de Schriften (het Oude Testament) in Hem vervuld worden. Dat gaf vijandschap omdat ze Hem als Messias niet wilden erkennen. Zo gebeurt het nu nog. Waar vrije genade gepredikt wordt, daar is altijd tegenstand. Wij willen van genade niet leven, maar onze eigen zaligheid bewerken. Waarom toch naar de kerk? Omdat het de werkplaats is van de Heilige Geest. En wie dat beseft en erkent, die gaat niet uit gewoonte, maar met een biddend en verlangend hart naar Gods huis. Hoe branden mijn genegenheên, om ´s Heeren voorhof in te treên. Jij ook? Een goede zondag in Gods huis toegewenst!

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl