27 Januari 2023
Jezus zet een streep door de rekening
Jezus zet een streep door de rekening

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 

— Mattheüs 25:31-46

De Heere haat de zonde. Zij die op de weg van zonden voortlopen krijgen met zijn rechtvaardigheid van doen. Zoals Hij spreekt tegen Mozes in Exodus 34: 7a: ‘Die de schuldige geenszins onschuldig houdt.’ Het loon van de zonde is de dood.

 

Hier op aarde kan de goddeloze een geweldige uitstraling hebben. In het oordeel helpt een Quote-positie echter niet, ook een bestsellerauteur kan dan niet steunen op zijn successen. Daar staan we voor Hem die volmaakt heilig is. Wat zal onze onheiligheid dan donker afsteken tegen Zijn volmaakte lichtglans. Om vervolgens voor eens en altijd aan onszelf overgelaten te worden. ‘Ik heb u nooit gekend.’

 

Straks in het eindoordeel staan goddelozen voor het eerst werkelijk alleen. Zij kennen de gemeenschap met God niet en misten daardoor werkelijke gemeenschap met elkaar. Hun netwerk kan voor de rechterstoel van Christus geen steun bieden. Wij staan daar persoonlijk en buiten Christus werkelijk voor eigen rekening.

 

De Heere maakt aan het eind van ons leven geen moment opname, op basis van een eindafrekening die Hij voor het eerst onder ogen krijgt. Hij is niet als de kassière van een supermarkt die niet geïnteresseerd is in de inhoud van de kar, laat staan het doel van de boodschappen, maar enkel wenst dat het eindbedrag betaald wordt. Nee, de Heere volgde de hele weg van de goddeloze. Hij kende zijn weg, lezen we in deze eerste Psalm.Ook bij goddelozen legde hij de wet op de bodem van het hart. Instinctief is er een besef dat Iemand ons tot norm en oorsprong is, zeker als het gaat om volmaakte heiligheid en rechtvaardigheid. Wie dit echter niet onderkent en weigert te buigen voor de Heere, zal dan een rechtvaardig oordeel treffen. De Rechtvaardige verschijnt dan als Rechter; en verdoemt. Vandaag is het echter genadetijd. Door Christus kruisgenade is er bij Hem volkomen verzoening te ontvangen. Wie in Hem gelooft, zal niet verloren gaan maar wordt behouden.

Ds. A.S. Middelkoop

Door Ds. A.S. Middelkoop

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl