25 Januari 2023
Met wie ga, sta en zit jij?
Met wie ga, sta en zit jij?

En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk; En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen. En Zacheus stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 

— Lukas 19:1-10

De dichter van Psalm 1 laat ons een volmaakt zalige man ontmoeten. Waar komen we hem tegen? Niet bij de goddelozen, zondaars en spotters. In drievoud laat de dichter zien waar rechtvaardigen van wegblijven. De eerste stappen die een zondaar na ontvangen genade zet, lopen weg bij slecht gezelschap. Je wilt niet meer gaan, staan en zitten bij hen die goddeloos voortleven. De enige goede manier om met zonden om te gaan is hen te vermijden. Als je eerlijk bent weet je welke ontmoetingen in jouw leven altijd weer leiden tot zonde.

 

Wie met vrienden op een oud bankstel in de keet rondhangt en films kijkt, bevindt zich niet in neutraal gezelschap. Waar je mee omgaat word je mee besmet. Jij niet alleen door hen, zij ook door jou. Slecht gezelschap heeft immers een wisselwerking, het haalt het slechte bij ons boven. Zeker wanneer we de vensters van ons gevoelsleven wat verder openzetten door alcohol. Heb jij het nooit dat je later beschaamt denkt: ‘Maar goed dat verder niemand dat hoorde…’?

 

Dieper dan samen een film kijken, gaat voortdurende gemeenschap met goddeloze denkbeelden. Het denken van onze tijd dat wij omarmen staat loodrecht ten opzichte van Gods wereldbeeld. Goddelozen draaien rond in een gesloten cirkel rondom zichzelf; er is geen plaats voor God en openbaring. Het denken van onze eeuw, dat we indrinken door de media en mensen met wie wij verkeren, beïnvloedt ons veel dieper dan wij onderkennen. Wie zich thuis voelt in deze wereld bevindt zich in de kring van de goddelozen die geregeerd wordt door de overste van de lucht, de duivel. Er is bekering nodig, anders ga je met de duivel onder. Vlucht tot Christus, om verlossing. Toen Zacheüs tot bekering kwam, liet hij dit zijn vrienden weten. Hij werd een ander mens.

Ds. A.S. Middelkoop

Door Ds. A.S. Middelkoop

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl