28 Januari 2023
Een eerlijk oordeel
Een eerlijk oordeel

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. 

— Johannes 3:16-21

Aangrijpende beelden maken in Psalm 1 het oordeel duidelijk. Het kaf dat wegstuift op de wind laat zien dat er werkelijk niets van waarde is dat overblijft. Men ‘gaat te gronde’. Die de Heere verlaten zullen omkomen. Het grondwoord dat hier voor ‘ondergaan’ wordt gebruikt komt overeen met Psalm 37:28: ‘Het zaad van de goddelozen wordt uitgeroeid.’ Het vergaat hen als de priesters in Maleachi 2:2: ‘Indien gij het niet zult horen, indien gij het niet zult ter harte nemen, om Mijn Naam eer te geven, zegt de Heere der heirscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken; ja, Ik heb ook reeds elk van hen vervloekt.’ Men verwordt tot niets. Zij gaan, naar Christus’ woorden, over van het aardse leven in de eeuwige pijn. Aangrijpend! Wie kan er zonder huivering spreken over de hel?

 

Misschien geloof jij dit niet. Jij denkt dat je het wel redt, samen met je vrienden, voor eigen rekening. Wellicht staar je naar de hemel en trek je spottend of wanhopig de conclusie: ‘Er is daar toch niemand!’ De boodschap is echter ernstig: als jij zo doorleeft richt jij jezelf eeuwig te gronde. Het oordeel treft je straks rechtvaardig, als je vandaag niet bukt en buigt voor Christus. Kom dan toch, zie je Hem daar niet staan met wijd uitgebreide en bebloede handen? Hij, de volmaakt Rechtvaardige, betaalde de volle prijs voor zondaren zoals jij. God is in Christus verzoend. Roep Hem aan tot je behoud! Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn genade oneindig groot.

 

De Heere spreekt tot ons door Zijn Woord. Zoek Hem daarin te ontmoeten. Ben je bereid om daarvoor ’s avonds wat langer wakker te blijven of ’s morgens eerder op te staan? De Heere laat Zich ontmoeten in Zijn Woord. Dat heeft Hij Zelf belooft. Daar komt de Gekruisigde je tegemoet en sluit jou in Zijn genadige armen, voortaan leef je voor Zijn rekening.

Ds. A.S. Middelkoop

Door Ds. A.S. Middelkoop

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl