24 Januari 2023
Zo is God
Zo is God

De HEERE nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde Zich aldaar bij hem; en Hij riep uit den Naam des HEEREN. Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich. En hij zeide: Heere! indien ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel! 

— Exodus 34:5-9

De man die de Heere vreest, noemt de psalmdichter van Psalm 1 een ‘zalige’. Het gaat hier om iemand die zich in een volmaakt gelukkige positie bevindt. Zijn beeld is gevormd naar het voorbeeld van de enige volmaakt Rechtvaardige, Jezus Christus. Door genade wordt deze gelovige Zijn beeld steeds meer gelijkvormig. Dit blijkt eerst en vooral door wat de man niet en wel doet. Hij is gegrepen door het Woord, de Thora. Zijn leven maakt dit duidelijk.

 

Op de bodem van ieder mensenhart legt de Heere Zijn geboden, die Hij door de geschiedenis heen openbaarde door Zijn Woord. Daardoor wordt duidelijk Wie de Heere is. Door het venster van Zijn Woord en wet blikken we de Heere immers in het hart. Hij is zoals Hij zegt te zijn. Hoe is Hij dan? Dat blijkt duidelijk uit Gods Zelfopenbaring aan Mozes. De leider van Israël vroeg de Heere om Zich aan hem te tonen. De Heere plaatste Mozes toen in de spleet van een spelonk en ging aan hem voorbij. Mozes kon enkel het lichtschijnsel van Zijn achterste delen verdragen, het liet een blinkende uitstraling achter op zijn gezicht.

 

Voorbijgaand openbaarde de Heere aan Mozes Zijn karakter. In Exodus 34: 6-7a lezen we: ‘Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: ‘Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt.’ Deze woorden keren tot vijf keer toe terug in het Oude Testament. Zo is de Heere.

Ds. A.S. Middelkoop

Door Ds. A.S. Middelkoop

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl