16 Januari 2023
Wat eerst?
Wat eerst?

Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 

— Mattheüs 6:25-34

Wees niet bezorgd… over je leven (vers 25)… over de dag van morgen (vers 34)… Daarmee begint en eindigt dit Schriftgedeelte. Zoiets lukt prima als je bijvoorbeeld op vakantie bent! Toch? In dit gedeelte gaat het de Heere Jezus echter om iets anders. Opvallend is dat Hij het Griekse woord psyche (vers 25) gebruikt, te vertalen met het leven of de ziel (vgl. Mat. 10:28).

 

Dat steekt dieper af dan je aardse leven. Het volgt niet voor niets op vers 19-24. Voor je ziel én je lichaam moet je niet allereerst bezig zijn met eten, drinken en kleding. Dat heeft geen toekomst. En dan heb jij geen toekomst. Jezus wijst op de vogels (vers 26) en de lelies (vers 28) die ‘vanzelf’ groeien en er prachtig uitzien, want daar zorgt ‘uw hemelse Vader’ voor. Zelfs Salomo ging in al zijn heerlijkheid niet gekleed als één van deze (vers 29). Dat klinkt beloftevol!

 

Als God voor zoiets tijdelijks (vers 30) al zó zorgt, dan nog veel meer voor iemand met een ziel en een lichaam. Je bent (als mens) voor Hem veel meer waard. Wees dus niet zo (gericht op aardse zaken) bezig met de dag van morgen (vers 31, 34). Dat doen de heidenen (vers 32). Leef bij de dag en zoek eerst (in je aardse levenstijd) het Koninkrijk (vers 33). Dat is het Koninkrijk van God (Mat. 6:10, 13). Dan is God je Koning. Dan eer en dien je Hem. En zoek zo ook Zijn gerechtigheid (vgl. Ps. 72:1; Mat. 5:16, 19-20). Dat is een leven overeenkomstig Zijn wil. In de dagelijkse praktijk. Elke dag dus. Uit liefde voor Hem. Dat heeft écht toekomst.

Jan Post

Door Jan Post

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl