25 Maart 2024
Jezus bidt
Jezus bidt

“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.

— Lucas 23: 34

33 En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechterzijde en den ander ter linkerzijde.

34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

35 En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

36 En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik;

37 En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.We leven in de bijzonder week voor Pasen. Deze week eindigt met Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Nemen we deze week de tijd om over het lijden van onze Heere Jezus Christus na te denken? Om stil te worden!

 

Deze week overdenken we de 7 kruiswoorden van Jezus. Met het gebed: Heere, leer mij Uw lijden recht (= op de goede manier) te overdenken. Drie gedachten bij de dagtekst van vandaag:

 


  1. De plek waar gebeden wordt: Jezus bidt op een executieplaats. Hoe vaak zal daar niet gevloekt en geschreeuwd zijn? Hier klinkt een zeer intiem gebed van een Kind tot Zijn Vader. Niet een gebed om bliksemen uit de hemel om de vijanden weg te vagen. Maar dwars door de pijnen heen van de spijkers die in Zijn lichaam en voeten worden geslagen, bidt Jezus tot Zijn Vader! Hoor, Hij bidt…. Onvoorstelbaar!

  2. Voor wie Hij bidt: het valt ons op dat Hij bidt voor Zijn vijanden. Dat mag je hier best heel ruim nemen en ook op jezelf toepassen. Ben je nog een vijand van Jezus? Je bent vriend of vijand.. Daartussen is helemaal niets. Sta je nog met je handen en hart vol zonden? Sta je hier met een koud onverschillig hart? Jezus bidt voor je! Maar pas op: Verwerp Hem niet willens en wetens. En wentel je niet als een vroom varken in de modder van hoogmoed. Vijanden worden met God verzoend!

  3. De vruchten van dit gebed: het gebed van Jezus wordt twee keer verhoord! Allereerst: de moordenaar aan het kruis. Hij valt in de handen van Jezus en gaat het eeuwige paradijs in. Dan de hoofdman van de Romeinse soldaten: “Waarlijk deze Mens was de Rechtvaardige, de Zoon van God”. En hij verheerlijkt God. Heerlijk. God verheerlijken.


 

Omdat Jezus gebeden heeft, ben ik verlost.

 

 

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl