06 Juli 2023
Arm van Geest
Arm van Geest

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

— Mattheüs 5:3

Lezen: Mattheüs 5:6-11Wat bedoelt Jezus met ‘arm van geest’? Het gebruikte woord in het Grieks duidt hier op bedelend arm zijn. Dus er is sprake van diepe armoede. Dat kan gelden voor iemand die geen geld heeft om bijvoorbeeld eten te kopen. Hier gaat het echter om iemand die geestelijk arm is. We komen nederig tot Hem, met ootmoed.

 

In het Oude Testament, in de Psalmen, horen we daarover zingen:


  • Psalm 25:16: ‘Wend U tot mij, en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.’

  • Psalm. 40:18: ‘Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God! vertoef niet.’

  • Psalm 69:30: ‘Doch ik ben ellendig en in smart; Uw heil, o God! zette mij in een hoog vertrek.’

  • Psalm 70:6: ‘Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet!’


 

Iemand die arm is, leert om hulp vragen. Je erkent klem te zitten, voor je aan hulp vragen toe bent. Je hebt een Redder nodig, voor tijd en eeuwigheid.

 

Juist voor de arme en behoeftige, toont de Heere Zich een Ontfermer. Er blijkt tussen deze eerste zaligspreking en de profetie van Jesaja een sterke verbinding te liggen. Als hij de komst van Christus profeteert, dan toont hij het beeld van hoe de Zaligmaker zijn zal. ‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen’ (Jes. 61:1).

 

De wonderlijke realiteit is dat Christus dood en duivel overwon, door Zichzelf te vernederen tot kribbe en kruis. De mensen gelijk, maar zonder zonde. Opdat Hij hen plaatsvervangend vrij zou pleiten bij de Vader. Zo worden armen zalig. Gezaligden zijn hun karakter niet kwijt. Maar raken zichzelf als het goed is wel steeds weer kwijt aan de Zaligmaker en Voleinder van het geloof, Jezus Christus. Werkelijk zalig.

Ds. A.S. Middelkoop

Door Ds. A.S. Middelkoop

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl