02 September 2023
Pinksteren
Pinksteren

En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

— Mattheüs 3:16-17

Vind je het ook niet bijzonder dat in dit korte Bijbelgedeelte iets zichtbaar wordt van de heilsfeiten? Als Jezus is gedoopt, klimt hij op en gaat de hemel open. Gods Geest komt neer en daalt op de Heere Jezus. Met Kerst ging de hemel open. Toen zongen de engelen. Met Goede Vrijdag ging de hemel juist dicht. Met Pasen kwamen er engelen uit de hemel. Op Hemelvaartsdag ging de hemel ook open, maar nu komt Gods Geest uit de hemel. Dat gaat ook nog gebeuren. Met Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. Dat had Jezus ook beloofd. Hij had tegen zijn discipelen gezegd dat het nuttig was dat Hij weg zou gaan en dat Hij de Trooster, de Heilige Geest zou zenden. Een prachtige naam, vind je ook niet? De Heilige Geest troost en leidt.

 

Hij kan ook woorden van de preek weer in gedachten brengen. Hij kan je verstand en je hart openen. Hij kan je echt een nieuw hart geven! Gods kinderen hebben die Geest hun leven lang nodig. In deze geschiedenis zien we al dat de hemel open gaat. Iets dat lijkt op een duif daalt af en komt op Hem. De Heere Jezus is de Gezalfde, niet met zalf, maar met de Heilige Geest. Met deze gebeurtenis wijst Zijn Vader Hem aan als Zijn Zoon. Hij is de Zoon van Zijn welbehagen. Dit betekent dat Hij door de Vader macht krijgt op aarde om Zijn werk te doen. Hij is Gezonden.

 

Wat ontzaglijk als we deze Zaligmaker Die door God gezonden en aangewezen is voorbij lopen en verachten. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt over deze mensen dat er voor hen geen offer meer zal overblijven voor de zonde. Met andere woorden: wie Jezus’ bloed veracht, haalt een vreselijke zonde over zich heen. Het ergste is dat wij van huis uit niet anders doen. En toch, de Heere zorgt dat er (jonge) mensen zullen zijn die Hem gehoorzaam zijn. Zij mogen buigen voor deze grote Koning. Hoort Hem!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl