14 Oktober 2023
Bidden voor elkaar
Bidden voor elkaar

Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge. Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken. 

— Jakobus 5:13-20

Wanneer we meer voor elkaar zouden bidden en minder kritiek leveren, zou het er in ons leven anders uitzien. Dat betekent niet dat we kritiekloos leer en leven van gemeenteleden mogen benaderen, maar waar is het ons om te doen: om behoud of verderving. Johannes schrijft in zijn brief, dat wanneer we een broeder (of zuster) zien zondigen, we God zullen bidden en Hij zal leven geven (de kanttekening zegt naar het lichaam en naar de ziel).Het gelovig gebed wordt aangewezen als het middel om genezen te worden en behouden te worden, voor onszelf en voor anderen. Wat is een krachtig gebed? De kanttekenaren spreken van een vurig, een oprecht gebed, maar ook van sterk aanhoudend. In ieder geval gaat het om een gelovig gebed, opgezonden in Geest en in waarheid. De Heere is ver van de goddelozen, maar het gebed van de rechtvaardigen zal Hij verhoren (Spreuken 15: 8, 29).De Heere Jezus spreekt in de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar op duidelijke wijze wie de rechtvaardige was: de tollenaar. Hij ging af gerechtvaardigd… en niet de farizeeër. Let goed op, wat er staat: niet de bidder vindt zich rechtvaardig, maar de HEERE spreekt het van hem of haar. Zo’n gebed kan grote dingen uitrichten. De Heere Jezus haalt Elia aan in Lukas 4. Hij was een mens van gelijke beweging als wij, van gelijk lijden. Elia is niet verhoord omdat hij zo’n grote ijver en godzaligheid voor de Heere betoonde, maar de Heere heeft hem zonder enige verdienste van zijn kant, uit genade verhoord.Het gaat hier om een uitzonderlijk gebed, dat hij door ingeving van de Heilige Geest bidt. Voor verhoring van het gebed staan in Gods Woord wel beloften, maar voor wonderen staat in de Bijbel geen belofte. In het Hebreeuws staat letterlijk: bad met een gebed. Met alles wat in hem is. Hier wordt de kracht van het gebed bedoeld, niet direct de inhoud. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel… niet alles. De verhoring moeten we aan de Heere overlaten. Hij beveelt ons om te bidden in Zijn Naam.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl