03 Oktober 2022
Luisteren naar Gods Woord
Luisteren naar Gods Woord

Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien.

— Hebreeën 2:1

Deze week willen we stilstaan bij de brief aan de Hebreeën. Een brief aan Joden in Palestina die het geloof in Christus hebben aangenomen. Deze Messiasbelijdende Joden dreigen terug te vallen in het Joodse geloof. Ze kennen dus het Oude Testament en weten hoe God tot de vaderen heeft gesproken. Ze weten hoe God door bemiddeling van Mozes aan Israël Zijn Wet heeft gegeven. Maar nu heeft God gesproken in Zijn Zoon.

 

De apostel valt met de deur in huis. God heeft al Zijn openbaringen in het Oude Testament overtroffen door Zijn Woord tot ons in de Heere Jezus Christus te zenden. Het Woord dat bij God was, en Zelf God was, is vlees geworden (Joh.1:1). Hij is gekomen om Zijn bloed te storten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Daarna is Hij gezet aan de rechterhand Gods. Hij is de beloofde Priester-Koning van Psalm 110.

 

Daarmee heeft God dus eigenlijk gezegd wat er te zeggen was. In het Oude Testament was Zijn spreken nog incidenteel. Nu is het heil volkomen geopenbaard in Christus. Daarmee is het dan nu het laatste der dagen. Besef dat tegenover dit Evangelie dan ook de laatste beslissingen vallen. Daarom maant de apostel ons in de dagtekst aandacht te schenken aan wat God gezegd heeft in Zijn Zoon! Er komt dus niets nieuws meer.

 

Daar moeten we het mee doen. Het is het allerbelangrijkst dat we dit Woord niet naast ons neerleggen en voor kennisgeving aannemen. Schouderophalend daaraan voorbijgaan onder het mom van: Tomorrow is another day. Nee, de apostel vermaant om niet door te vloeien, dat is niet afdrijven van het geloof. Denk in dit verband aan een drenkeling die in het water ligt en de toegeworpen reddingsboei niet grijpt en daaraan voorbij drijft. Als je dus het heil dat is geopenbaard in Christus veracht, dan is er geen redding meer. Alles komt dus aan op het horen naar wat God in Zijn Woord spreekt.

 

De HEER is mij tot hulp en sterkte;

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;

Hij was het, die mijn heil bewerkte,

Dies loof ik Hem mijn leven lang. (Psalm 118:7)

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl