08 Oktober 2022
De genade vasthouden
De genade vasthouden

28. Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid…
29. Want onze God is een verterend vuur.

— Hebreeën 12:28,29

Vandaag de laatste overdenking uit Hebreeën. Onze God is een verterend vuur. Moeten we daarmee de week afsluiten? God is toch liefde? Daarmee waarschuwt de apostel, dat wie zich tegen God verzet, niet zal ontkomen. Maar er is meer te zegen van Hem. In de tekst horen we: laat ons de genade vasthouden. Je kunt zeggen dat is een oproep tot dankbaarheid. Want Gods wraak is zo groot, juist, omdat Hij zoveel genade aan Zijn volk heeft betoond.

 

Wie niet meer van God te zeggen weet dan dat Hij een verterend vuur is, wijst Hem eigenlijk af. Israël deed dat bij de Sinaï. Men schrok voor Hem terug. En begrijpelijk, want Gods verschijning was schrikwekkend. Zelfs Mozes was een al vrees en beving. Maar God is verder gekomen. Tot ons heeft Hij gesproken in Zijn Zoon. En zo mogen wij naderen tot Hem, waar Hij woont in Sion. Dat is het nieuwe Jeruzalem dat boven is. Wij kunnen naderen tot Hem, door het bloed van de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat bloed spreekt van vergeving, verzoening en voldoening. Van Hem Die zegt: Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven.

 

Voor de Hebreeën betekent het, dat zij niet terugvallen tot het Jodendom. Zij zullen moeten breken met het oude Jeruzalem. Dat brengt smaad met zich mee. Echter wie tot Christus gaat, is bezig een onwankelbaar koninkrijk te ontvangen. Die wordt door God overstelpt met genade en steeds meer opnieuw verzekerd van de heerlijkheid in de Heere Jezus Christus. Hij is de Middelaar geworden van het nieuwe verbond tussen God en ons.

 

De apostel roept ons om die genade vast te houden. Duizendmaal o, Heer, zij U daarvoor dank en eer. Je gaat dan de Heere dienen in een leven van dankbaarheid. Inderdaad God is een verterend vuur. Hij komt met Zijn wraak over wie Zijn genade minacht. Dat is zo, omdat Hij op zo’n weergaloze wijze Zijn liefde betoont in de Heere Jezus, Zijn eigen Zoon, onze Hogepriester.

 

Door deze genade vast te houden leef je nu als een burger van het Hemels Koninkrijk, waaruit we Christus verwachten, onze zegenvierende Overwinnaar van dood en graf.

 

Leer mij naar Uw wil te hand'len,

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;

Neig mijn hart, en voeg het saâm

Tot de vrees van Uwen naam. (Psalm 86:6)

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl