19 September 2023
Het Lam van God
Het Lam van God

Des anderendaags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

— Johannes 1:29

Johannes de Doper is gekomen als getuige, om van het Licht te getuigen. Dat werk heeft hij voortreffelijk gedaan. Want wanneer de Heere Jezus tot hem komt, wijst hij de mensen op de Heere en zegt: Zie het Lam Gods. Daarmee heeft Johannes de Doper ook alle onschuld ontnomen bij die mensen, bij jou en bij mij, als men in ongeloof aan de Heere Jezus voorbijloopt.

 

Vanaf het allereerste begin was op de vraag: Wie is de Heere Jezus? een duidelijk en openbaar antwoord gegeven. Tegenover de priesters en de farizeeën die onderzoek kwamen doen naar zijn geloofsbrieven, heeft Johannes duidelijk geantwoord: Ik ben de Christus niet, maar Hij staat midden onder u. U weet het niet en u kent Hem niet, omdat u bij al uw ijver voor het waken tegen de valse profeten geen oog hebt voor datgene waar God nu bezig is u te schenken: een Lam!

 

Dat was een verrassende prediking. Want men dacht dat men voldoende aan de eigen offerdieren had, die men dagelijks de HEERE aanbood in de tempel. Maar men vergat dat alle lammeren die door de mensen werden aangeboden, niets anders was dan een roep om het ene Offerlam dat van God moest komen: Zijn eniggeboren Zoon. Die zou niet alleen komen voor één volk, Israël, maar voor alle volkeren van de gehele wereld.

 

Johannes heeft de Heere Jezus gepredikt als het Lam. Niet omdat hij Hem zo goed kende uit eigen ervaring, maar op grond van Gods openbaring. Gods Zoon is in de wereld gekomen, om Zichzelf als een zondoffer te offeren. Daarvoor is het Woord vlees geworden, om een Lam te kunnen zijn. Johannes heeft zo van Hem getuigd.

 

En Zijn eigen volk heeft Hem zo niet willen erkennen. Maar als dit Lam is geslacht, blijkt het waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de lof. Want Hij koopt Zich met Zijn bloed een volk, dat leeft voor God. Niet uit eigen verdienste, maar om Hem Die alles volbracht heeft.Zingen: Psalm 79:4

 

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl